Reklamacje

Usługi świadczone przez CERES Family Office sp. z o.o. (dalej: CERES FO) są realizowane z należytą starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w umowach zawieranych z klientem.

Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia uchybień realizacji w świadczeniu usług.

Reklamacje mogą być składane:

  • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie CERES FO,
  • korespondencyjnie na adres siedziby CERES FO,
  • elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: reklamacje@ceresfo.pl.

Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób jednoznaczny ustalić tożsamość Klienta, szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta oraz jego roszczenie. Klient może złożyć reklamację osobiście, lub za pośrednictwem pośrednika.

CERES FO rozpatruje złożone reklamacje i skargi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu.

Odpowiedź na reklamację/skargę Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sytuacji wskazania przez Klienta takiej formy kontaktu w treści reklamacji/skargi.

W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez CERES FO Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie do Zarządu CERES FO. Zarząd CERES FO rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z CERES FO, Klient może:

  • zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z CERES FO,
  • zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta,
  • przedstawić CERES FO propozycję zawarcia pisemnej ugody, przy czym CERES FO może odmówić zawarcia takiej ugody,
  • wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

W zakresie nieunormowanym wyżej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o ciasteczkach